2.- THIỀN (Zen)

13 Tháng Năm 200912:00 SA(Xem: 77228)
2.- THIỀN (Zen)

The Zen which can be described is not Zen.

We cannot learn to understand Zen; we can only experience it.

To be in the state of Zen is to be awakened in every thought and deed.

To be in the state of Zen is to be in the state of Awareness.

Zen has no boundery.

All races are united in Zen.

To attain Zen is to attain Nothingness.

To attain Satori or Salvation is to attain an endless and unexpressed delight.

To be in Zen is to live true to yourself.

Zen is living in harmony with nature.

Zen is accomodating to any circumstance.

Zen is to look, to hear, to taste and to smell without any preconceived notion.

Zen is awakening in an awakened state of mind.

A Zenjin cannot be motivated or manipulated.

Zen is the ability to explain to people what doesn’t exist in form and in life.

Zen is not a passive, but an active state of mind.

A Zenjin lives in reality rather than in illusion or imagination.

A Zenjin has a clear mind.

Zen is to look, to hear, to taste and to smell with clairvoyance.

To be in the state of Satori is to be the Master of oneself.

You can be in the state of Zen in different characteristic personalities and any kind of worldly activity.

The Zen in the midst of the hubbub is the Real Zen.

To understand Zen you have to empty your mind first.

Zen is the ability to see people through their different personalities.

A Zenjin has the ability to make people see different aspects of the personality that he wants to play at the time.

A Zenjin is free from Love and Hate.

When you use Zen vocabulary to describe Zen, there is no more Zen.

When you know that you are in the state of Zen, then you aren’t.

When you try to describe Zen, then there is a repetition or imitation involved in your mind.

You are at the state of Salvation or Satori only when you feel free from Love and Hate. That is the Real Zen, the unfeel-feeling.

How can you describe Zen when Zen is nothingness, emptiness, where there is no color, no odor, no beauty and no ugliness.

Tạm dịch:

Thiền mà ta miêu tả được, không phải là Thiền.

Ta không thể học để hiểu Thiền mà chỉ có thể sống và cảm nhận Thiền.

Thiền là ở trạng thái tỉnh thức trong mỗi tư tưởng và hành vi của ta.

Thiền là ở trong trạng thái Biết.

Không có giới hạn nào đối với Thiền.

Tất cả chủng tộc đều hiệp nhất trong Thiền.

Đạt Thiền là đạt tính không.

Ngộ hay đạt được giải thoát là được hạnh phúc vô biên không thể giải thích được.

Thiền quán là sống thực sự.

Thiền là sống hài hòa với thiên nhiên,

Thiền là thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Thiền là nhìn, nghe, nếm, ngửi không phân biệt.

Thiền là ở trong trạng thái tâm linh tỉnh thức.

Thiền giả không bị việc gì hay người nào thúc đẩy hoặc vận dụng.

Thiền là khả năng giải thích những sự việc không hiện hữu.

Thiền không phải là một trạng thái tiêu cực, mà là trạng thái tâm linh sinh động.

Thiền giả không sống trong ảo giác hoặc tưởng tượng, mà trong thực tại.

Thiền giả luôn luôn sáng suốt.

Thiền là nhìn, nghe, nếm, ngửi với tinh thần minh mẫn.

Ở trạng thái giải thoát, mình làm chủ mình.

Ta có thể ở trong trạng thái Thiền trong nhiều cá tính khác nhau và trong mọi hoạt động của đời sống.

Thiền trong hoàn cảnh hỗn loạn mới thực sự Thiền.

Muốn hiểu Thiền, trước hết ta phải ở trạng thái tâm không.

Thiền là khả năng nhìn thấy người khác trong những cá tính khác nhau của họ.

Thiền giả có khả năng làm cho người khác nhìn thấy từng cá tính của mình.

Thiền giả không bị Yêu Thương hay Oán Ghét chi phối.

Khi áp dụng ngữ vựng Thiền để diễn tả Thiền, thì không còn Thiền nữa.

Khi biết ta ở trong trạng thái Thiền thì ta không còn Thiền chi nữa.

Khi ta cố gắng miêu tả Thiền, thì tâm ta đã lập lại hoặc bắt chước.

Ta chỉ ở trong trạng thái Thiền khi cảm thấy được giải thoát khỏi Yêu Thương và Thù Ghét. Đó là Chân Thiền, cái cảm giác-không cảm giác.

Làm sao tả được Thiền khi Thiền là tính không, trống không, một trạng thái không màu sắc, không mùi vị, không có đẹp hoặc xấu.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880