34. THE GOAL OF RELIGION - MỤC TIÊU CỦA TÔN GIÁO (**)

29 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 80479)
34. THE GOAL OF RELIGION - MỤC TIÊU CỦA TÔN GIÁO (**)

July 3, 1989

The main goal of a religious person is to attain a higher knowledge, which is the power.

To be able to reach the ultimate knowledge that is the Divine, you have to purify yourself. In order to purify yourself, you have to know yourself first. You are unable to know yourself until you develop all of your senses, knowing them well, and knowing how to use or to control them with a strong will.

Sickness is a form of habit. It happens when the mind or the body is weak and they affect  each other. The more you purify yourself, the more knowledge, or power you have, the less sickness you will experience.

In order to gain and keep more knowledge or power, you have to:

- concentrate on the higher self,

- talk less or do not talk about negative things,

- talk less or do not talk at all about others.

When fear happens, go with it, learn  about it, and overcome it.

The more you stay away, the more you have fear, and are attracted to it. Do not be scared, do not hide – go straightforward to it, experience it, feel it, and gain strength and power from it.

Fear is always something that tells you that you have to learn and strengthen yourself. It also shows your weakness, and tells you what you need to learn and work on. Sickness tells you about something wrong in your mind and body, and what you should do to correct it; something that might come from your genes, your habits, your inheritances from parents or environments. 

You have to practice fearlessness.

You cannot have peace in your mind when fear still exists.

Fear only exists when your mind is weak and affected by other’s thinking or the environment. Then, your electrical current is shaking or cut off, your breath is shortened, your voice is weak. You lose concentration and you are cut off from the higher source of knowledge.

 

3-7-89

Mục tiêu chính của một người tu là đạt đến trình độ tri thức cao, đó chính là năng lực.

Hầu có khả năng thông đạt cùng tri thức tối cao, chính là Thượng đế, trước tiên ta phải tự thanh lọc bản thể. Nhằm thanh lọc bản thể, ta phải biết bản thân mình trước tiên. Ta không thể nào biết được bản thân mình trừ phi triển khai được mọi giác quan, biết rõ chúng, và biết cách làm sao sử dụng hay kiểm soát chúng bằng một ý chí mạnh mẽ.

Bệnh hoạn là một hình thức của tập quán. Nó xảy ra khi tâm hoặc thân yếu đuối và chúng vốn ảnh hưởng lẫn nhau.
Khi ta càng thanh lọc bản thân, tri thức hoặc năng lực của ta, thì càng giảm bớt bệnh hoạn.

Nhằm đạt đến và giữ được nhiều tri thức và năng lực, ta cần phải:

- quán chiếu tập trung về siêu ngã

- nói ít hoặc không nói những gì tiêu cực

- nói ít hoặc không nói về người khác.

Khi sợ hãi xảy ra, hãy theo nó, học về nó, và vượt khỏi nó. Nếu ta càng tránh né, chỉ càng thêm sợ hãi, và bị nó lôi cuốn. Đừng sợ, đừng tránh - hãy đi thẳng đến nó, kinh nghiệm lấy nó, cảm giác nó, và đạt sức mạnh cùng năng lực từ nó. Sợ hãi luôn luôn là điều gì cho ta biết ta phải học hỏi và mạnh mẽ hơn lên.  Nó còn cho ta thấy nhược điểm của mình, và cho biết ta cần phải học hỏi và chấn chỉnh thêm.

Bệnh hoạn cho ta biết có điều gì sai trái trong tâm và thân ta, và điều phải là sửa chữa nó, có thể nó đến từ di truyền tính, từ thói quen, từ thừa hưởng nơi cha mẹ hay môi sinh.

Cần tu dưỡng về không sợ hãi. Tâm không thể nào an bình được khi sợ hãi còn hiện hữu.

Sợ hãi chỉ hiện hữu khi tâm yếu ớt và chịu ảnh hưởng bởi ý nghĩ của người khác hay môi trường. Như thế dòng điện năng của ta sẽ bị chấn động hay ngăn cắt, hơi thở ngắn, giọng nói yếu. Ta bị mất tập trung và bị ngăn cắt khỏi nguồn tối thượng của tri kiến.

*****
Ghi chú: Một loạt bài có đánh dấu (**) trong các năm 1984, 1992, 1993 tác giả viết bằng Anh văn. Bản Việt văn do Nguyên Văn chuyển ngữ.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880