32. CONTROL YOUR OWN SELF - ĐIỀU PHỤC BẢN NGÃ (**)

29 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 70649)
32. CONTROL YOUR OWN SELF - ĐIỀU PHỤC BẢN NGÃ (**)

June 26, 1989

You cannot neutralize yourself without inner strength. Inner strength gives you the power to control your own self (six senses), to control the situation (place and time), the environment (no matter where), and the mass (no matter what kind of people are in front of you). When your mind is strong enough to control others, fear cannot exist. You can say what you want, you can answer what you want, and you can answer the questions. (If fear exists, your electrical current of energy will shake or cut off; your mind will fail in the process of catching knowledge from the central source of the universe). You should be aligned to the central knowledge, which is universal and it can be accepted by any religion, any culture, and tradition. The central knowledge can provide you all the information of the mundane world. Whatever fact you may face, that intelligent center always collects, compares and responds. Nothing is new to that center.


The only thing people need to do is to be able to connect with that center.


To connect with it, your current of electricity should have its speed, which is the speed of light.

Keep your body and mind in the light successively; and you will be on tract with it.

Centralize - neutralize - you are in.


You are that central knowledge.

-------------------------------------------------------

26-6-89

Ta không thể hóa giải bản thân nếu không có sức mạnh.

Sức mạnh sẽ cho ta năng lực điều phục bản ngã (lục căn), kiểm soát tình thế (không gian và thời gian), môi trường (bất kể ở đâu), quần chúng (bất kỳ hạng người nào đối diện). Khi tâm ta đủ vững mạnh để kiểm chế người khác, sợï hãi sẽ không còn. Ta có thể nói điều gì muốn nói, đáp điều gì muốn đáp, trả lời các câu hỏi. (Nếu sợ hãi hiện hữu, dòng điện năng bản thể sẽ bị chấn động hay bị ngăn cắt; tâm không thực hiện được tiến trình thu nhận kiến thức từ nguồn trung tâm của vũ trụ).

Ta phải trực nhận nguồn kiến thức chủ yếu, vốn có tính cách vũ trụ, và bất kỳ tôn giáo, văn hóa hay tập  quán nào cũng có thể tiếp nhận được. Nguồn kiến thức chủ yếu này cung cấp cho ta mọi tin tức của phàm giới. Bất kể ta đối diện cùng loại dữ kiện nào, cơ quan thông tuệ đó cũng thu thập, đối chiếu và phản ứng được. Không có gì mới đối với cơ quan này.

Điều duy nhất con người cần làm là có thể tiếp xúc cùng cơ quan đó. Để  tiếp xúc được cơ quan này, dòng điện năng của ta cần phải có tốc độ cao, đó là tốc độ của ánh sáng.

Giữ cho thân và tâm trong ánh sáng liên tục; và ta sẽ tiếp nhận được nó.

Tập trung - hóa giải - cứ thế sẽ hội nhập.

Ta chính là cơ quan thông tuệ đó.
*****
Ghi chú: Một loạt bài có đánh dấu (**) trong các năm 1984, 1992, 1993 tác giả viết bằng Anh văn. Bản Việt văn do Nguyên Văn chuyển ngữ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880