2. THIỀN ( ZEN )

26 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 80985)
2. THIỀN ( ZEN )

5-5-1984

*The Zen which can be described is not Zen.

*We cannot learn to understand Zen; we can only experience it.

*To be in the state of Zen is to be awakened in every thought and deed.

*To be in the state of Zen is to be in the state of Awareness.

*Zen has no boundery.

*All races are united in Zen.

*To attain Zen is to attain Nothingness.

*To attain Satori or Salvation is to attain an endless and unexpressed delight.

*To be in Zen is to live true to yourself.

*Zen is living in harmony with nature.

*Zen is accomodating to any circumstance.

*Zen is to look, to hear, to taste and to smell without any preconceived notion.

*Zen is awakening in an awakened state of mind.

*A Zenjin cannot be motivated or manipulated.

*Zen is the ability to explain to people what doesn’t exist in form and in life.

*Zen is not a passive, but an active state of mind.

*A Zenjin lives in reality rather than in illusion or imagination.

*A Zenjin has a clear mind.

*Zen is to look, to hear, to taste and to smell with clairvoyance.

*To be in the state of Satori is to be the Master of oneself.

*You can be in the state of Zen in different characteristic personalities and any kind of worldly activity.

*The Zen in the midst of the hubbub is the Real Zen.

*To understand Zen you have to empty your mind first.

*Zen is the ability to see people through their different personalities.

*A Zenjin has the ability to make people see different aspects of the personality that he wants to play at the time.

*A Zenjin is free from Love and Hate.

*When you use Zen vocabulary to describe Zen, there is no more Zen.

*When you know that you are in the state of Zen, then you aren’t.

*When you try to describe Zen, then there is a repetition or imitation involved in your mind.

*You are at the state of Salvation or Satori only when you feel free from Love and Hate. That is the Real Zen, the unfeel-feeling.

*How can you describe Zen when Zen is nothingness, emptiness, where there is no color, no odor, no beauty and no ugliness.

Tạm dịch:

*Thiền mà ta miêu tả được, không phải là Thiền.

*Ta không thể học để hiểu Thiền mà chỉ có thể sống và cảm nhận Thiền.

*Thiền là ở trạng thái tỉnh thức trong mỗi tư tưởng và hành vi của ta.

*Thiền là ở trong trạng thái Biết.

*Không có giới hạn nào đối với Thiền.

*Tất cả chủng tộc đều hiệp nhất trong Thiền.

*Đạt Thiền là đạt tính không.

*Ngộ hay đạt được giải thoát là được hạnh phúc vô biên không thể giải thích được.

*Thiền quán là sống thực sự.

*Thiền là sống hài hòa với thiên nhiên,

*Thiền là thích ứng với mọi hoàn cảnh.

*Thiền là nhìn, nghe, nếm, ngửi không phân biệt.

*Thiền là ở trong trạng thái tâm linh tỉnh thức.

*Thiền giả không bị việc gì hay người nào thúc đẩy hoặc vận dụng.

*Thiền là khả năng giải thích những sự việc không hiện hữu.

*Thiền không phải là một trạng thái tiêu cực, mà là trạng thái tâm linh sinh động.

*Thiền giả không sống trong ảo giác hoặc tưởng tượng, mà trong thực tại.

*Thiền giả luôn luôn sáng suốt.

*Thiền là nhìn, nghe, nếm, ngửi với tinh thần minh mẫn.

*Ở trạng thái giải thoát, mình làm chủ mình.

*Ta có thể ở trong trạng thái Thiền trong nhiều cá tính khác nhau và trong mọi hoạt động của đời sống.

*Thiền trong hoàn cảnh hỗn loạn mới thực sự Thiền.

*Muốn hiểu Thiền, trước hết ta phải ở trạng thái tâm không.

*Thiền là khả năng nhìn thấy người khác trong những cá tính khác nhau của họ.

*Thiền giả có khả năng làm cho người khác nhìn thấy từng cá tính của mình.

*Thiền giả không bị Yêu Thương hay Oán Ghét chi phối.

*Khi áp dụng ngữ vựng Thiền để diễn tả Thiền, thì không còn Thiền nữa.

*Khi biết ta ở trong trạng thái Thiền thì ta không còn Thiền chi nữa.

*Khi ta cố gắng miêu tả Thiền, thì tâm ta đã lập lại hoặc bắt chước.

*Ta chỉ ở trong trạng thái Thiền khi cảm thấy được giải thoát khỏi Yêu Thương và Thù Ghét. Đó là Chân Thiền, cái cảm giác-không cảm giác.

*Làm sao tả được Thiền khi Thiền là tính không, trống không, một trạng thái không màu sắc, không mùi vị, không có đẹp hoặc xấu.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880