79. BEING CONSTANTLY WITH THE POWER-SENDER - THƯỜNG TRỤ CÙNG NGUỒN NĂNG LỰC (**)

01 Tháng Hai 200512:00 SA(Xem: 75311)
79. BEING CONSTANTLY WITH THE POWER-SENDER - THƯỜNG TRỤ CÙNG NGUỒN NĂNG LỰC (**)

Dec 14, 1992, 8:45 AM

How can I make myself not be afraid to discover my Real life? My inner-life, inner-world, my spiritual and inspirational world where I discover the unseen, unfelt, unable to reach by my superficial mind?

How can I not be disconnected from it in an unreal-real world of human beings, so I can be at it all the time and the same time with the mundane world, without being unbalanced so it will not create turmoil?

Do I have to die completely from my unreal-real world so I can live at my inner world? Do I have to die in my mundane world so I can be at peace in my knowledgeable world, the world that I definitely want to be in?

To be balanced in daily life with knowledge is to use the inner ears, inner eyes, and inner mind at the same time with the conditioned ears, eyes, and mind.

You have to know when and how to use them and apply what you have heard, seen, thought in the past. You have to hear, look, and think in two levels at the same time and you will receive and react differently.

The balance of the self or being well controlled in two worlds gives you the capacity to have the choice to act or react at the right time and right place. Otherwise, you can act and react in the wrong world and this mistake brings chaos into your life.

The Supreme Being can only help humankind when he recognizes, first, his mission, and second, the world where he has been sent. He should know, be beyond, and use his power-mind to help this world. He can only have mind-power by being connected with the power of God, the Sender.

To be afraid is to be disconnected from God, from the Power-Sender, who solely can create, control, change that power and can destroy it (this world).

To prevent the lower world from destruction, God has to gather his power by sending his light to the world to work for such gathering.

The Supreme Being who carries his light should have strength to connect and control at all times. To get that ability, he should have a peaceful mind, be balanced, self-centered so he will not be triggered by conditioned programs of the past in his mundane lives.

To be able to keep him from being affected by the past, the present of his environments including culture, society, race, religion, language, tradition, etc. He should have the Power-mind to create his future.

When affected by the conditioned programs he is disconnected from his center, such events create fear that will give him illusions. Illusions caused by fear will cause him all incidents that he does not want to happen, he will attract people that he does not want to meet, so is the DANGER.

To be connected with God, the Power-Sender, is being with God at all time, being full power on the mind, well connected to the self, and being free from DANGER.

Being still in the mind is being unaffected by all data of meta-programs those were stored for knowledge and understanding. We use that data for information only and should not be affected or create illusions.

Without being controlled by his own meta-programs from the past, the Controller, the Peace Maker can use his vision to create future.

To be able to create future for the world, The Peace Maker has to be able to create his future first.

Only his constant connection with the Power-Sender, with God, can give him the ability of SEEING.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-12-1992, 8:45 AM

Làm sao có thể khiến mình không sợ hãi khi khám phá được Đời Thật? Đời sống nội tại, thế giới nội tại, thế giới tâm linh và cảm hứng trong đó ta tìm thấy cái không nhìn thấy, không cảm thấy, không đạt đến được bằng cái tâm giả tạo.

Làm sao ta có thể cắt lìa khỏi nó trong một thế giới thật-không thật của loài người, để ta có thể trụ trong đó luôn luôn và đồng thời vẫn sống ở cõi phàm mà không mất quân bình mang lại hỗn độn?

Phải chăng ta cần chết đi hẳn khỏi thế giới thật-không thật  của mình mới có thể sống cuộc đời bên trong? Có phải ta cần chết trong thế giới phàm trần hầu tìm ra an bình nơi thế giới tri thức, thế giới ta vẫn hết lòng vọng tưởng?
 
Đạt được quân bình ngay trong đời sống hàng ngày với tri thức chính là dùng được tai, mắt, tâm ở bên trong đồng lúc với tai, mắt, và tâm điều kiện hóa.

Ta phải biết khi nào và cách nào sử dụng chúng và áp dụng và những gì ta nghe, thấy, và nghĩ. Ta phải nghe, nhìn, và nghĩ ở hai trình độ cùng một lúc, và nhận cùng phản ứng khác nhau.

Sự quân bình của cái ngã, tức là sự kiểm soát được cả hai thế giới sẽ cho ta khả năng chọn lựa cách hành động hoặc phản ứng đúng thời gian và không gian. Bằng không, ta có thể hành động hoặc phản ứng sai trong một thế giới và lỗi lầm này mang lại xáo trộn trong đời sống.

Siêu nhân chỉ có thể giúp loài người khi nào nhận ra được, trước hết, sứ mạng của mình và thế giới mà mình được gởi đến. Người đó phải hiểu biết, siêu vượt, và sử dụng tâm lực hầu giúp đỡ thế gian. Người đó chỉ có thể có tâm lực khi nối kết được cùng năng lực của Thượng đế, của đấng Ban phát.

Sợ hãi chính là cắt đứt khỏi Thượng đế, khỏi đấng Ban phát, vốn chỉ có thể sáng tạo, điều ngự, và chuyển đổi năng lực đồng thời có thể hủy diệt nó (thế giới này).

Hầu ngăn ngừa hạ giới khỏi bị hủy diệt, Thượng đế đã góp nhặt năng lực bằng cách gửi nguồn ánh sáng đến thế gian làm việc thu nhặt đó.

Siêu Nhân mang theo ánh sáng của Ngài cần có năng lực để nối kết  và kiểm điểm bất cứ lúc nào. Để có được khả năng này, người đó cần tâm an bình, quân bình, tập trung để tránh khỏi sự khởi động của các chương trình điều kiện hóa từ trong quá khứ (của kiếp phàm).

Hầu có khả năng tránh được ảnh hưởng của quá khứ, lẫn hiện tại trong môi trường đang sống (bao gồm văn hóa, xã hội, chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, truyền thống, vân vân), người này phải có Tâm Lực để tạo tác tương lai cho chính mình.

Nếu chịu ảnh hưởng của các chương trình điều kiện hóa, người này sẽ bị cắt lìa khỏi trung tâm và trở nên sợ sệt và sẽ có các ảo tưởng. Ảo tưởng sợ hãi sẽ tạo ra mọi thứ họa hại không mong muốn.

Ảo tưởng từ sợ hãi sẽ lôi cuốn những người ta không muốn gặp, những tai nạn ta không muốn xảy ra, và HIỂM NGUY.

Nối kết cùng Thượng đế, đấng Ban phát Năng lực, tức là luôn ở cùng Thượng đế, với đầy đủ sức mạnh trong tâm, nối kết chặt chẽ cùng cái ngã và thoát khỏi HIỂM NGUY.

Tâm an vững sẽ không bị ảnh hưởng của các dữ kiện trong vô số chương trình tồn trữ để tạo tri thức và hiểu biết. Ta sử dụng các dữ kiện này chỉ để nhận tin tức chứ không chịu ảnh hưởng và tạo ra các ảo tưởng.

Không bị kiểm soát bởi các chương trình trong quá khứ,  người Kiểm soát, người Tạo Hòa bình có thể dùng chúng để tạo ra tương lai.

Hầu có khả năng tạo tương lai cho thế giới, trước tiên người Tạo Hòa bình phải có khả năng tạo ra Tương lai cho chính mình.

Chỉ có sự nối kết thường trực cùng đấng Ban phát Năng lực, cùng Thượng đế, mới có thể trao cho người đó khả năng TRI KIẾN.

*****
Ghi chú: Một loạt bài có đánh dấu (**) trong các năm 1984, 1992, 1993 tác giả viết bằng Anh văn. Bản Việt văn do Nguyên Văn chuyển ngữ.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880