42. DESIRE AND INTUITION - DỤC VỌNG VÀ TRỰC GIÁC (**)

06 Tháng Giêng 200512:00 SA(Xem: 76239)
42. DESIRE AND INTUITION  - DỤC VỌNG VÀ TRỰC GIÁC (**)

6-11-1989

How to differentiate between Desire and Intuition? Moreover, why do I need to ask myself repeatedly?

- You have to ask yourself repeatedly because you do not know yourself well enough yet!

When you need to learn something, there is a force of attraction. Whenever you are against it, the more you are trying to protest it and protect yourself, the more you are attracted to it. The more you hold back yourself, the weaker you become, and then the fear appears. That fear gives you the unbalance of your body and mind. You suspect about the future, worry about what will happen to you; you do not know how to handle the upcoming situation; and of course, you do not know which way to go.

Centralizing your self means establishing the balance of male and female inner energy, in order to keep yourself in balance, so that you cannot be attracted or defeated by other forces. Anyone who has either stronger male or female energy is unbalanced, and can be defeated easily by any force because he or she is not grounded, tranquil, balanced. You can be as strong as the mountain, but at the same time, you can be as moving and flexible as the river.

You cannot be still, strong, flexible if you do not know yourself enough. You cannot be the master of yourself, and keep control in any situation if you do not know others, but in order to know others, you have to know yourself first.

You cannot be still, strong, flexible in the midst of life if you do not keep yourself spiritually separated from the world, and live in a lonely way of life, but live at the same time with others.

To keep you separated and lonely is the only way to be with the Oneness, with the Universe, with the Divine.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-11-1989, 8:15 AM

Làm sao phân biệt Dục vọng và Trực giác? Và tại sao ta cứ mãi tự hỏi mình?

Ta tự hỏi mình mãi bởi vì ta chưa tự hiểu biết mình đủ!

Khi ta cần học một điều gì, có một thứ lực thu hút. Nếu đi ngược lại nó, thì cứ càng cố chống nó và bảo vệ mình, thì lại càng bị nó thu hút. Càng kềm hãm mình lại, ta chỉ càng suy yếu, và sự sợ hãi xuất hiện. Sự sợ hãi đó khiến ta mất quân bình thân và tâm. Ta nghi ngờ tương lai, lo lắng điều gì có thể xảy ra cho mình, và không biết cách giải quyết hoàn cảnh sắp tới, và dĩ nhiên, ta không biết phải đi cách nào.

Tập trung bản thân có nghĩa là thiết lập sự quân bình nội lực âm và dương, hầu giữ cho ta được quân bình, và không bị các thứ lực khác thu hút hoặc thu phục. Người nào có lực âm hay dương mạnh hơn sẽ thiếu quân bình, rất dễ bị các thứ lực khác thu phục dễ dàng, vì thiếu vững vàng, chắc chắn, quân bình. Ta có thể vững mạnh như  núi đá, nhưng đồng thời cũng luân lưu và uyển chuyển như dòng sông.

Ta không thể vững, mạnh, uyển chuyển nếu không hiểu biết mình đầy đủ. Ta không thể làm chủ bản thân, và nắm giữ sự kiểm soát mọi hoàn cảnh nếu không hiểu được người khác, nhưng muốn hiểu được người khác, trước tiên ta phải tự hiểu mình.

Ta không thể vững, mạnh, uyển chuyển ngay giữa cuộc đời nếu không giữ tâm linh mình cách ly với thế giới, và sống một đời cô đơn, cho dù vẫn cùng sống với người khác.

Giữ mình cách ly và cô đơn là con đường duy nhất đưa đến cùng Nhất thể, cùng Vũ trụ, cùng Thượng đế.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880