39. THE END - CHẤM DỨT (**)

03 Tháng Giêng 200512:00 SA(Xem: 80346)
39. THE END - CHẤM DỨT (**)

August 12, 1989

Do you always have to satisfy your desire or to go against it sometimes? How to go with it without creating problems, and how to go against it without creating chaos?

The important factor is not to go with it or against it, but to be aware. To go with the desire is to know how much that desire is, and to go against the desire, is also to know at what level that desire is and what inner conflict that desire can cause and in what way it will cause.
 
The awareness in each desire helps you to know yourself in the relationship with that desire. When you know the action and reaction created by that desire, then you are handling that desire with control. The control of yourself in the relation with each desire in your life will give you the power in making decisions, creating your own world, and not falling into the abyss, because your inner self knows when you can be at the bottom of the abyss and when you can be at the top of the mountain.

Life is beautiful if you know how to live.

How to live is to be aware of what decision that you should make. To be aware of life is just like having a clear roadmap of your life. Which way you have to go, when to stay and how to handle people in each situation, to be aware and keep out of desperation, depression, craving, anger, and grief.

To be aware gives you a peace of mind and whenever you reach your inner peace; you will get health, because you and your body will be in harmony with nature.

People’s minds have too many conflicts that create chaos and disasters in nature. Whenever their minds are at peace, the energy, the life force can flow freely to create peaceful, beautiful, and abundant life for men and nature.

This will be the end of natural disaster and human illness.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-8-89

Phải chăng ta luôn luôn cần thỏa mãn dục vọng của mình hay đôi khi nên đi ngược lại nó? Làm sao đi với nó mà không tạo ra vấn đề, và làm sao đi ngược lại nó mà không tạo ra hỗn độn?

Điều quan trọng không phải là đi với nó hoặc ngược lại nó, mà là thức giác. Đi với nó nhằm hiểu biết dục vọng đó như thế nào, và đi ngược lại nó cũng nhằm hiểu biết mức độ của dục vọng đó, cũng như sự xáo trộn nội tâm mà dục vọng đó có thể tạo ra, và đường lối nó tạo ra.

Thức giác trong từng dục vọng giúp ta biết được chính mình trong tương quan cùng dục vọng đó. Khi ta biết hành động và phản động tạo ra do dục vọng đó, ta có thể nắm vững sự kiểm soát nó. Kiểm soát bản thân trong mối tương quan cùng mỗi dục vọng trong đời sống sẽ tạo cho ta sức mạnh trong việc lập quyết định, tạo thành thế giới riêng tư, và không rơi vào hố thẳm, bởi vì cái ngã bên trong biết khi nào ta có thể ở dưới đáy vực và khi nào ta có thể ở trên đỉnh đồi.

Cuộc đời thật đẹp nếu ta biết cách sống.

Cách sống đó chính là thức giác trong từng quyết định ta làm. Thức giác trong đời sống cũng giống như ta có một bản đồ rõ ràng về cuộc đời mình. Con đường nào phải đi, khi nào phải ở lại, và làm sao đối đãi cùng người khác trong mỗi hoàn cảnh, thức giác giúp cho ta khỏi tuyệt vọng, ẩn ức, khao khát, giận dữ, và buồn phiền.

Thức giác cho ta tâm an bình và bất cứ khi nào ta đạt được bình nội tại, ta sẽ có sức khỏe, vì ta và thân thể ta sẽ hòa hợp cùng thiên nhiên.

Tâm con người có quá nhiều va chạm tạo thành hỗn độn và họa hại cho thiên nhiên. Khi nào tâm họ an bình, thì  năng lực, sức sống sẽ tự do luân lưu tạo thành an bình, đẹp đẽ, và đời sống sung mãn cho con người và thiên nhiên.

Đó chính là sự chấm dứt của thiên tai và bệnh tật.
*****
Ghi chú: Một loạt bài có đánh dấu (**) trong các năm 1984, 1992, 1993 tác giả viết bằng Anh văn. Bản Việt văn do Nguyên Văn chuyển ngữ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880