13.Ý nghĩa bàn tay Phật và Chú Đại Bi

06 Tháng Mười Một 201810:27 SA(Xem: 1867)
13.Ý nghĩa bàn tay Phật và Chú Đại Bi

13.Ý nghĩa bàn tay Phật và Chú Đại Bi

Thứ Bảy 4-3-2000 – 5:00 giờ sáng

Mùi nhang trầm của Cường mang đến biếu ngày hôm qua làm cho tâm hồn tôi nhẹ nhàng ngây ngất trong đạo vị, tạm quên đi những điều suy nghĩ qua các bài viết chụp mũ tôi trên Internet và vụ Thịnh bị đụng xe.

Sau khi cúng Phật, tôi lấy quyển Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa ra để tìm ý nghĩa của (miếng mề đay) bàn tay Phật bằng cẩm thạch mà mẹ cho tôi vừa mang vào cổ. Tôi cảm thấy có một sức mạnh vô hình nào đó, vì tôi hay đọc chú Đại Bi, và giờ đây lại được mang bàn tay Phật.

Tôi đọc thấy trong đoạn Thiên Thủ Thiên Nhãn, Pháp Bửu Chân Ngôn Đồ, trước khi có trình bày 42 kiểu bàn tay có in con mắt trên đó, thì sách trích lời Phật.

 

ĐỨC PHẬT BẢO NGÀI  A-NAN:

“Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát  có ngàn tay, mỗi tay đều tiêu biểu cho hạnh tùy thuận các sự mong cầu của chúng sanh. Đó cũng do tâm Đại bi ấy của vị Đại sĩ hóa hiện.”

     (trích Lời Đức Thế Tôn)                     

 

Tiếp theo là Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quán Tự Tại, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni , gọi tắt là Chú Đại Bi (Mahakaruna Dharani). Trọn bài kinh có dịch ra chữ Việt.

 

Vậy là mẹ đã giúp tôi hai điều có liên quan nhau hết sức mật thiết. Mấy tháng trước mẹ cho tôi bàn tay Phật. Tôi ít đeo trang sức nên đặt vào hộp trên bàn thờ Phật, bên cạnh hình Đức Thầy. Cách đây vài tuần mẹ cho Kinh Chú Đại Bi đánh máy sẵn chữ to, hai mặt có bọc plastic, lớn bằng bàn tay tôi. Tôi hay để vào sắc tay nhưng chưa đọc, vì tôi chỉ muốn đọc khi hiểu rõ Kinh bằng chữ Việt. Quyển Kinh này do nhóm Mật Giáo Colorado xuất bản. Thế là hôm quyết định sửa quyển Lên Đường tôi mới lấy ra đọc sau mỗi lần cúng lạy.

Nay thì tôi thật là vui, đúng như ý nguyện là nhờ tìm được ý nghĩa của bàn tay Phật mà tìm được ý nghĩa của câu Thiên Thủ Thiên Nhãn là ngàn bàn tay ngàn con mắt Phật. 

Sau đây là ý nghĩa của từng câu Kinh trong Chú Đại Bi có lời nhắc nhở là “Khi tụng phải dụng tâm chứ đừng cao tiếng.”

 

1/ Namô rãtanata trajãya

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Đây là bản thân của Quán Thế Âm Bồ Tát  (khi tụng phải dụng tâm chớ cao tiếng). 

2/ Namô arya

Nam mô a rị da

Đây là bản thân của Như Ý Luân Bồ Tát  (phải giữ lòng cung kính).

3/ Valokites sparaya

Bà lô kiết đề thước bàn ra da

Đây là bản thân của đức Quán Thế Âm cầm bát (nếu muốn cầu Xá Lợi phải tưởng hình cầm bát).

4/ Bodhi sattavaya

Bồ tát tát đỏa bà da

Đây là Bất Thông Quyên Sách Bồ Tát  áp lãnh đại binh.

5/ Maha sattavaya

Ma ha tát đỏa bà da

Đây là bản thân của Chủng Tử Bồ Tát  tự dụng thần chú.

6/ Maha kalonighaya

Ma ha ca rô ni ca da

Đây là bản thân của Mã Minh Bồ Tát  tay cầm cây kim cang xử.

7/ Aum

Án

Chữ án này là chư quỷ thần đều chắp tay nghe tụng kinh chú.

8/ Sat vasafatates

Tát bàn ra phạt duệ

Đây là bản thân của Tứ Thiên Vương dùng oai lực hàng ma. 

9/ Stotatnatatrã

Số đát na đát tỏa

Đây là danh dự bộ lạc của các quỷ thần thuộc Tứ Thiên Vương.

10/ Namô skarritva ymõm arya

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

Đây là bản thân của Long Thọ Bồ Tát  (phải tổn tâm chớ sơ thất vì Bồ Tát  tánh gấp).

11/ Valokites sbud lalandãbha

Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà

Đây là viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật (phải tổn tâm).

12/ Namô narakhãmsty

Nam mô na ra cẩn trì

Đây là Thanh Tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật (phải tổn tâm).

13/ Hosni maha bvatasames

Hê rị ma ha bàn đa sa mế

Đây là Dương Minh Dương Đẩu Thần cùng các thiên ma làm quyến thuộc.

14/ Satva athatũjubham

Tát bà a tha đậu thâu bằng

Đây là Cam Lộ Bồ Tát, thuộc về bộ lạc của Quán Thế Âm Bồ Tát .

15/ Najũm

A thệ dựng

Đây là Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương bay khắp bốn phương xét vì thiện ác.

16/ Sat vasatta namasatta namavagha

Tát bà tát đá, na ma bà đát đá, na ma bà dà

Đây là Bà Dà Bà Đế Thần Vương thân hình đen, cao lớn, dùng da beo làm khố, tay cầm cây thiết xoa.

17/  Mafa tattu

Ma phạt đạt đậu

Đây là bản thân của Quân Tra Y Bồ Tát  có ba con mắt, một tay cầm thiết luân, một tay cầm dây.

18/ Tadyatha

Đát diệt tha

Đây là lời kiêm ngữ, bản thân của thần A-Ra.

19/ Aum avalohes

Á a bà lô hê

Đây là bản thân đức Quán Thế Âm tay chắp ngang ngực.

20/ Lokates

Lô ca đế

Đây là bản thân của Đại Phạm Thiên Vương cai quản bộ lạc thần tiên.

21/ Kalates

Ca la đế

Đây là Đế Thần, thân hình cao lớn, sắc đen.

22/ Jihesri

Di hê rị

Đây là Ma Hê La Thiên Thần suất lãnh thiên binh sắc xanh.

23/ Maha bodhisattva

Ma ha bồ đề tát đỏa

Đây là ý nghĩa tâm chân thật tạp loạn thế mới gọi là tát đỏa.

24/ Satva satva

Tát bà tát bà

Đây là Hương Tích Bồ Tát  áp lãnh quỷ binh ở năm phương để làm kẻ thọ tùng hành tung không thể nghĩ bàn.

25/ Mara stara

Ma ra ma ra

Đây là Bạch Y Bồ Tát  tay cầm cay Như Ý (thuộc về phạt ngữ).

26/ Mahes mahes ritajũm

Ma hê ma hê rị đà dựng

Đây là bản thân lộ tướng rất thung dung của Phật A Để Đà tế bạc.

27/ Kauru kauru kinõm

Cu lọ cu lô yết mông

Đây là Không Thần Bồ Tát  suất Thiên Đại Tướng Quân lãnh hai mươi vạn ức thiên binh.

28/ Tulu tulu fatxãyyates

Độ lô độ lô phạt xà da đế

Đây là Nghiêm Thuấn Bồ Tát  áp lãnh man binh Khổng Tước Vương.

29/ Maha fataãyates

Ma ha phạt xà da đế

Đây là Đại Lực Thiên Tướng tay cầm bảo xử. 

30/ Dhra dhra

Đà ra đà ra

Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát  hiện thân trượng phu.

31/ Tirini

Địa rị ni

Đây là binh Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú.

32/ Sbud raya

Thất Phật ra da

Đây là Thích Lịch Bồ Tát  hàng phục các ma và quyến thuộc.

33/ Stara stara

Giá ra giá ra

Đây là bản thân của Thôi Toái Bồ Tát tay cầm kim luân.

34/ Fatmara

Mạ mạ (đọc tên người thọ trì)

Đây là thân của Đại Hành Ma Kim Cang tay cầm kim luân.

35/ Muktesles

Mục đế lệ

Đây là Chư Phật chắp tay nghe tụng chân ngôn.

36/ Yhesjihes

Y hê y hê

Đây là Ma Hê Thủ La Thiên Vương.

37/ Snasna

Thất na thất na

Đây là Ca Na Ma Tướng Thiên Vương.

38/ Araxãmbud raxãri

A ra xâm phật ra xá lỵ

Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát, một tay cầm khiên, một tay cầm cung tên.

39/ Fatsa fatxãm

Phạt sa phạt sâm

Đây là Kim Khôi Địa Tướng tay cầm cái linh.

40/ Bu raxãri

Phạt ra xá da

Đây là bản thân Phật A Di Đà, thầy của Đức Quán Thế Âm.

41/ Holo holomara

Hô lô hô lô ma ra

Đây là bát bộ quỷ thần vương.

42/ Holo holohesri

Hô lô hô lô hê rị

Đây là Tứ Tý Tôn Thiên, mình mặc giáp lá liễu.

43/ Sara sara

Ta ra ta ra

Đây là chỉ cho đời ác năm trược.

44/ Siri siri

Tất rị tất rị

Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát lợi ích chúng sanh không thể nghĩ bàn.

45/ Soro soro

Tô rô tô rô

Đây là tiếng rơi rụng của lá cây ở cõi Chư Phật. 

46/ Boghijã bodhijã

Bồ đề dạ bồ đề dạ

Đây là tiếng Đức Quán Thế Âm kết duyên với chúng sanh.

47/ Bodhajã bodhajã

Bồ đà dạ bồ đà dạ

Đây là bản thân Ngài A Nan.

48/ Mitesrijã

Di đế rị dạ

Đây là Đại Xa Bồ Tát, tay cầm kim đao.

49/ Narakhãmsty

Na ra cẩn trì

Đây là Long Thọ Bồ Tát, tay cầm đao vàng.

50/ Titixãttina

Địa rị sắc ni na

Đây là Bảo Tràng Bồ Tát, tay cầm cây thiết xoa.

51/ Bhajãmana

Bà dạ ma na

Đây là Bảo Kim Quang Tràng Bồ Tát, tay cầm cây bạt chiết la.

52/ Svãha

Ta bà ha

Đây là Tam Đầu Thiên Thánh.

53/ Sdhajã

Tất đà dạ

Đây là Xá Lợi Phất Bồ Tát  với ấn liên hoa thủ thông đạt tất cả pháp môn.

54/ Svãha

Ta bà ha

Tiếp ý trên, đây là hằng hà sa Bồ Tát  đứng trên đầu ca ngợi đạo trong biển pháp vô biên.

55/ Maha sdhajã

Tất đà dạ

Đây là Phóng Quang Bồ Tát, tay cầm cây phướng đỏ.

56/ Svãhã

Ta bà ha

Đây là Mục Kiền Liên Bồ Tát với cây tích trượng quảy cà sa.

57/ Sdhaju

Tất đà du nghệ

Đây là Chư Thiên Bồ Tát  đều tập hợp lại tay cầm đao vàng.

58/ Sbvaraya

Thất bàn ra dạ

Đây là An Tức Hương của Đức A Di Đà và Quán Thế Âm.

59/ Svãhã

Ta bà ha

Đây là A Xà Ha Bồ Tát  tay cầm bát đưa lên cao.

60/ Nara khãmsty

Na ra cẩn trì

Đây là bản thân của Hải Huệ Bồ Tát tay cầm gươm vàng.

61/ Svãhã

Ta bà ha

Đây là Chiên Đàn La Bồ Tát với chiếc nón quảy ngang vai.

62/ Maranara

Ma la na la

Đây là Bảo Ấn Vương Bồ Tát  tay cầm cây kim phủ (báu vàng).

63/ Svãha

Ta bà ha

Đây là Câu Hy La Bồ Tát mang dép gai đạp lên sóng phát ra tiếng Hải Triều Âm.

64/ Srosan

Tất ra tăng a mục khê da

Đây là bản thân Dược Thượng Bồ Tát mang thuốc trị các thứ bịnh.

65/ Svãha

Ta bà ha

Đây là Viên Mãn Bồ Tát mặc áo đỏ lộ đôi bàn tay màu đà la.

66/ Svamaha asdharajã

Ta bà ha a tất đà dạ

Đây là bản thân Dược Thượng Bồ Tát trị các thứ bịnh.

67/ Svãha

Ta bà ha

Đây là Đại Trí Xá Lợi Phất Bồ Tát lưng mang chân kinh, tay cầm cây phất bằng ngọc.

68/ Stakira

Giả kiết ra a tất đà dạ

Đây là Kiều Hám Thần Tướng tay cầm cây búa. 

69/ Svãha

Ta bà ha

Đây là Chư Thiên Ma Vương tay cầm cây xà thương.

70/ Bhadhamaki

Ba đà ma yết tất đà dạ

Đây là Linh Hương Thiên Bồ Tát tay bưng lò hương Như Ý.

71/ Svãha

Ta bà ha

Đây là Tán Hoa Thiên Bồ Tát rưới hoa sen ngàn cánh.

72/ Narakhãmaty bvagjaraya

Na ra cẩn trà bàn đà ra dạ

Đây là Phú Lâu Na Bồ Tát tay bưng cái bát.

73/ Svãha

Ta bà ha

Đây là Đà Ra Ni Tử Bồ Tát tay bưng mâm quả.

74/ Mararisan kiraya

Ma bà lỵ thắng yết ra ra dạ

Đây là Tam Ma Thiên Ma Bồ Tát ngồi kiết dà với đôi tay luân chưởng bảo đăng.

75/ Svãha

Ta bà ha

Đây là Đại Ca Diếp Bồ Tát tay cầm tràng hạt.

76/ Namo rattanata drajaya

Nam mô hắc ra đát na da ra dạ da

Đây là bản thân của Hư Không Bồ Tát tay cầm hoa, ngồi trên gộp đá.

77/ Namo arya

Nam mô a rị da

Đây là Phổ Hiền Bồ Tát kiết dà thiền tọa trên lưng con bá bảo hương tượng.

78/ Valokites

Bà lô kiết đế

Đây là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngồi trên con thanh sư ngón tay chỉ lên hư không.

79/ Sbvarajã

Thước bàn ra dạ

Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm hoa sen vàng ngàn cánh.

80/ Svãha

Ta bà ha

Đây là Đức Quán Thế Âm duỗi cánh tay sắc vàng, hiểu lý, tai phân biệt tiếng.

81/ Aum sixtintu

Án tất điên đô

Đây là Đức Quán Thế Âm mở ngũ luân chỉ, hiểu lý, mũi ngởi các mùi.

82/ Mantra

Mạn đà la

Đây là Đức Quán Thế Âm sè bàn tay đâu la miên, hiểu ý, lưỡi nếm các vị.

83/ Patdhaya

Bạt đà la

Đây là Đức Quán Thế Âm hiểu lý “thân căn thọ xúc.”

84/ Svãha

Ta bà ha

Đây là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiểu lý “ý căn biết các pháp.”

 

Nơi trang kế 241 của cuối bài kinh có hình Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rót nước xuống cho ông tiều phu đang cầm cây dù che mưa gió sấm sét. Phía dưới có câu “Mây, sấm, sét, chớp giật, buông giá tuôn mưa lớn, do sức niệm Quán Âm, liền được tiêu tan hết.

Sáng Chủ nhật 5-3-2000

Khi ở Mission Viejo, lúc hướng về biển, tôi biết mình cần nắng biển, cần sinh khí, cần nhiều ánh sáng để đẩy mạnh hành động. Trước đó, núi đã cho tôi nhiều năm an dưỡng (1983-1997) để bình tâm học hỏi tu tập.

Phật Giáo Hòa Hảo dạy tín đồ tu tại gia, tức là để giúp Đạo, giúp đời, chứ không phải để an dưỡng. Chúng tôi phải tu tập, rèn luyện nhằm tìm ra ánh sáng, soi rọi ánh sáng, và chia sẻ ánh sáng đến cho mọi người chứ không vị kỷ giữ riêng cho bản thân mình. Phải tịnh tâm, luôn tu tập và làm việc. Làm việc cũng trong tu tập, vì con người là một động vật cứng đầu dễ hư, phải luôn luôn kềm giữ nó. Lúc nào tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố cũng chực sẵn để nổi dậy nắm giữ vai trò chủ động. Chúng ta phải luôn luôn xem chừng và chụp lấy nó, vì nó có thể trỗi dậy trong những lúc mình vô tình nhất.

Thiên Thủ Thiên Nhãn, một ngàn cánh tay là một ngàn con mắt. Bài Kinh tôi đã đọc qua và phải lặp lại luôn luôn để đẩy mạnh việc thực hiện hạnh nguyện của mình, và để sáng suốt hơn, mạnh mẽ hơn, quả quyết hơn trong giai đoạn khó khăn nhất, hầu biết cách ứng phó đúng lúc và hợp thời, và tìm ra giải pháp hài hòa thích đáng nhất để vừa vượt qua chướng ngại, vừa duy trì được nền đạo.

Bàn tay Phật mẹ tặng, chú Đại Bi mẹ tặng, mẹ đã khuyến khích trao gởi cho tôi một đại nguyện, một tấm lòng của Một Nữ Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo trung kiên cả một cuộc đời.

Mẹ nói với tôi: “Nếu mẹ tiếp được hai vợ chồng con là mẹ tiếp liền, nhưng mẹ đã già nên thấy sức mình không đủ.”

Mẹ nói xong nước mắt dàn dụa. Mẹ đã trao cho tôi quá nhiều trong hành động và lời nói đó. Mẹ cho tôi nghị lực qua ánh mắt và cảm xúc đó. Mẹ đau lòng khi chúng tôi bị tấn công khi cố gắng phục vụ đạo, trong giai đoạn này, lúc Phật Giáo Hòa Hảo mới vừa chỗi dậy sau mấy chục năm dài bị áp bức.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Ba 2024
01 Tháng Tư 2007
01 Tháng Ba 2007
01 Tháng Giêng 2007
1,863,880