84. FREEWILL - TỰ Ý (**)

06 Tháng Hai 200512:00 SA(Xem: 71091)
84. FREEWILL - TỰ Ý (**)

Feb 23, 1993

The Master is responsible for his teachings; however, the students, as human beings, living organisms, have a FREEWILL for their life.

To be responsible is to be sincere in the teachings but not to control his students' mind, which the Master can only know partially, relatively to his own experiences and knowledge.

Different from an animal that acts in an involuntary way, man acts according to his freewill, which is motivated by his intelligible or sensible objective.

The Master has to use different ways to teach according to each student’s character, situation, level of knowledge, religion, etc.

The student also takes the Master's teachings according to his desires, whether they are intelligible, sensible or acquisitive.

The student has an urge of learning from understanding how to grow intellectually, but he has a freewill for judging and reasoning to decide and choose his life, his belief.

Teaching is an act of love and compassion from the Master's freewill of giving to the students, to the world.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-2-1993

Vị Thầy chịu trách nhiệm về các lời giảng dạy của ông; tuy nhiên các môn sinh, như những con người, những sinh thể, cần phải có sự TỰ Ý cho đời sống của họ.

Chịu trách nhiệm là chân thật trong sự giảng dạy nhưng  không kiềm chế đầu óc của các môn sinh, mà vị Thầy chỉ có thể hiểu được phần nào, tùy theo kinh nghiệm và kiến thức của ông.

Khác với con vật hành động một cách không chủ tâm, con người hành động tùy theo sự tự ý của mình, khởi động từ một đối tượng trí thức hay cảm xúc nào đó.

Vị Thầy phải dùng nhiều lối khác biệt để dạy tùy theo tính tình, hoàn cảnh, trình độ kiến thức, tôn giáo, vân vân, .. của mỗi môn sinh.

Môn sinh cũng tiếp nhận giảng dạy của Vị Thầy tùy theo tư vọng của mình, cho dù chúng là trí thức, cảm xúc, hay  thụ đắc.

Môn sinh có một nhu cầu học hỏi để hiểu biết hầu phát triển trí thức, nhưng cũng có một tự ý trong phán đoán và lập luận hầu quyết định và lựa chọn đời sống và đức tin của mình.

Giảng dạy là một nghệ thuật của tình thương và từ bi  từ sự tự ý của vị Thầy trao đến các môn sinh, trao cho thế giới.

*****
Ghi chú: Một loạt bài có đánh dấu (**) trong các năm 1984, 1992, 1993 tác giả viết bằng Anh văn. Bản Việt văn do Nguyên Văn chuyển ngữ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880