83. IS THE MASTER RESPONSIBLE OR NOT? - VỊ THẦY CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY KHÔNG? (**)

06 Tháng Hai 200512:00 SA(Xem: 70335)
83. IS THE MASTER RESPONSIBLE OR NOT? - VỊ THẦY CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY KHÔNG? (**)

Feb 22, 1993

In order to teach his student, the Master should integrate and interact with him to give him new thoughts, new ideas.

As a human being, a living organism, the student has to go through a new process of a self-organizing system to change accordingly to this interaction and integration. This changes his lifestyle and creates new circumstances in his daily life, and of course brings him to new environments.

These new circumstances and environments definitely affect his metabolism, which will give to him new feelings, new thoughts and deeds.

Each student has different changes according to the degree of capability of his internal flexibility and plasticity of his body-organism. In addition, each individual has different genes that also play an essential part in his body and mind, his entire life.

This integration and interaction between teacher and students also helps the Master to learn new things according to them, and his self-renewal and self-transcendence of his living organism which is a self-organizing system, according to the evolution of men and the cosmos.

This teaching-and-learning process adds to the Master's priori knowledge, empirical knowledge or posteriori knowledge so he can continue to live and to teach effectively in order to contribute to the peace of human life.

In order to contribute to the welfare of human beings he should lead his students in a right way. Then he must always be very responsible with his teachings.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-2-1993

Muốn dạy một môn sinh, vị Thầy phải hòa nhập và tương tác cùng người đó hầu trao cho những tư tưởng, ý tưởng mới.

Là con người, các cơ cấu sống, môn sinh phải trải qua một tiến trình tổ chức hệ thống mới hầu thay đổi cho thích hợp với sự tương tác và hòa nhập đó.

Điều đó chuyển hóa lối sống của người này. Điều đó tạo ra các hoàn cảnh mới trong đời sống hàng ngày, và dĩ nhiên đưa người này vào những môi trường mới. Các hoàn cảnh và môi trường mới tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sinh hóa của người này, tạo ra các cảm giác, tư tưởng và hành động mới.

Mỗi môn sinh có sự chuyển hóa khác nhau tùy theo mức độ khả năng của độ nhu nhuyển và dẻo dai bên trong cơ cấu thân thể. Hơn nữa, mỗi cá nhân mang một di truyền thể khác biệt đóng vai trò trọng yếu trong thân tâm, trong trọn đời sống của mình.

Sự hòa nhập và tương tác giữa Thầy trò còn giúp cho vị Thầy theo đó học những điều mới cùng tái tạo và siêu vượt chính cơ cấu sống của ông (vốn là một hệ thống tự tổ chức), tương ứng với cuộc tiến hóa của người và đại vũ trụ.

Tiến trình dạy-và-học này làm gia tăng tri thức tiên nghiệm, tri thức thực nghiệm hay tri thức hậu nghiệm của vị Thầy, khiến ông có thể tiếp tục sống và dạy một cách kiến hiệu hầu góp phần vào sự an bình của đời người.

Để đóng góp vào sự an sinh của loài người, ông phải hướng dẫn các môn sinh đi vào chánh đạo. Và ông phải luôn nhận chịu trách nhiệm đối với những gì ông giảng dạy.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880