78. LIVING IN THE BARDO - SỐNG CÕI TRUNG ẤM (**)

01 Tháng Hai 200512:00 SA(Xem: 79454)
78. LIVING IN THE BARDO - SỐNG CÕI TRUNG ẤM (**)

(State between life and death)
Dec 11, 1992
 
What is living in a non-reaction way?

Do I die or am I alive?

Do I feel or not feel?

What are the unfelt feelings?

What is living between life and death?

What is living in an unreal-real life, or to live in a higher state of knowledge?

What is a complete way of an unselfish being, living with his family and other fellow-beings, which will not cause chaos?

Knowingness let us understand the world.

Knowingness gives feelings, learning, and understanding. It should go together with the ability to let go. Without that ability, we fail to have peace, peace of mind and peace with the world.

Knowingness without letting go will cause reactions and conflicts that create chaos in our mind as in our life.

Knowingness carries the ability of liberating, without forcing and pushing the mind, which can create a happy life in the midst of hubbub.

At the level of knowingness without the selfish needs, strength and love will emerge. Strength to detach from the self, the ME that belongs to this earthly world with a physical, mental, and emotional body. This mundane body has gone through all the learning and practicing process so that it can live in this world. In order to live in harmony with this world and the universe, this human being needs to develop real love. Only Real Love gives him compassion, forgiveness, understanding, and all of these will give him the ability to let go.

To let go is the ability to hear, listen, and see without judgment or comparison from what we hear, listen and see with the conditioned-self-data from the past.

Listening with a blank-mind or empty mind gives us the ability to hear, see, and listen with love and compassion that gives us the possibility to really understand.

To reach the level of Real Understanding is living at the same time in the lower world and at a higher Awareness without the hindrance of the lower body.

Only Real Understanding helps us to survive in an unreal-real life.

Real Understanding is to die in your worldly life.

Dec 11, 1992

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(trạng thái giữa sống và chết)
11-12-1992

Thế nào là sống trong một cách bất phản động?

Ta đang chết hay ta còn sống?

Ta đang cảm giác hay không cảm giác?

Thế nào là cảm giác không cảm giác?

Thế nào là sống giữa sống và chết?

Thế nào là sống một đời thực-không thực, hoặc sống trong một trạng thái cao của tri thức?

Thế nào là con đường trọn vẹn của một người không vị kỷ chung sống với gia đình và đồng loại, mà không gây hỗn độn?

Tri thức giúp ta hiểu được thế giới. Tri thức cho cảm giác, học hỏi, và hiểu biết. Nó phải cùng đi với khả năng buông xả. Nếu thiếu khả năng này, ta sẽ không tìm thấy an bình, an bình trong tâm và an bình với thế giới bên ngoài.

Tri thức thiếu buông xả sẽ tạo nên phản động và va chạm sẽ gây hỗn độn trong tâm cũng như đời sống của ta.

Tri thức với khả năng buông xả mà không ép buộc và thúc đẩy tâm sẽ mang đến một đời sống hạnh phúc giữa mọi hỗn tạp.

Bước vào trình độ tri thức không còn bản ngã đòi hỏi  sức mạnh và tình thương. Sức mạnh để tách rời khỏi cái ngã, cái TÔI vốn tùy thuộc vào thế gian này với thân xác sinh lý, tinh thần và cảm xúc. Tấm thân phàm đó phải trải qua mọi tiến trình học hỏi và luyện tập hầu có thể sống còn trong thế giới này. Để sống hòa hợp cùng thế giới và vũ trụ, con người này cần phát triển được tình thương thật. Và chỉ có Tình Thật mới mang đến từ bi, tha thứ, hiểu biết, và tất cả những gì tạo được khả năng buông xả.

Buông xả là khả năng nghe, lắng nghe, và nhìn mà không phán đoán, so sánh với những gì ta nghe, lắng nghe, và nhìn với cái ngã tích trữ đầy dữ kiện của quá khứ.

Lắng nghe với cái tâm trong trắng (hoặc rỗng rang) sẽ cho ta khả năng nghe, lắng nghe và nhìn với tình thương và từ bi, sẽ cho ta khả năng hiểu biết thật sự.

Đạt trình độ Hiểu biết Thật sự là sống cùng một lúc ở hạ giới lẫn Siêu thức tuy còn mang chướng ngại là tấm thân phàm.

Chỉ có Hiểu biết Thật sự mới giúp ta tồn tại trong một đời sống thật-không thật.

Hiểu biết Thật sự là chết trong đời sống phàm này.

*****
Ghi chú: Một loạt bài có đánh dấu (**) trong các năm 1984, 1992, 1993 tác giả viết bằng Anh văn. Bản Việt văn do Nguyên Văn chuyển ngữ.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880